افزایش تجردگرایی در دختران ماحصل بهره گیری از سبک زندگی غربی است