میزان «اعتماد» عمومی به شبکه‌های اجتماعی و ماهواره‌ای چقدر است؟