لزوم توجه به خطر یکه‌تازی شبکه اجتماعی خارجی در کشور