هنوز آش همان آش وکاسه همان کاسه! / کنسرت واجب تر از نان شب!