مسئولان در مسیر اقدامات کارآفرینان سنگ اندازی نکنند/از مسئولان چیزی نمی خواهم!