زن آذربایجانی،نگارندۀ نخستین قرآن ابریشمیِ جهان+عکس