چهره پردازی "معمای شاه" فراتر از استاندارد سینما و تلویزیون ایران