يكشنبه, 3 ارديبهشت 1396 - الأحد 27 رجب 1438 - Sunday 23rd April 2017

طنز/ اندر احوالات حقوق نجومی بگیرها!

نسخه مناسب چاپارسال به دوستان
مطلب: 
طنز/ اندر احوالات حقوق نجومی بگیرها!
تصویر: 
مطلب: 

پنجره های تو در توی حقوق های نجومی

گر حقوق نجومی خوری تو با دولتی ها خور

یا با آشنا و اقوام و دوستان خاطره گو خور

به سلامتی امید و تدبیر و اعتدال خور

یک لیوان آب هم روی آن خور حقوق زیاد خور

وام گه گه گیر، مزایا پنهان خور

فقط پاداش ها در قاموس اعتدال خور

حقوق کم مخور وام کم مگیر مزایا کم قورت مده

حقوق و وام و مزایا و پاداش همه با هم خور

و به روایتی دیگر

آن کس که حقوق کم گیرد و نداند که کم گیرد

در طنازی دنیای فتان دق مرگ نماند

آن کس که حقوق کم گیرد و بداند که کم گیرد

در حسرت آمدن ملک الموت معطل نماند

آن کس که حقوق زیاد گیرد و نداند که زیاد گیرد

در هر دو جهان قلندر خود برهاند

آن کس که حقوق زیاد گیرد و بداند که زیاد گیرد

به طرفه العینی سر خرِ خود برگرداند

آن کس که حقوق زیاد گیرد و باز هم زیاد گیرد

چون آفتاب پرست در خیابان فرشته بخرامد

آن کس که حقوق زیاد گیرد وام گیرد مزایا گیرد

در قاموس حرف مفت اش سرباز وفادار نظام را بچزاند

SMS : 100006896436

Email : info@shakheyetoba.ir

طراحی قالب : توسط گروه نرم افزاری صددروازه