پیرامون مساله حجاب، اطلاع رسانی دقیق وعالمانه صورت نگرفته است