در کلیسایی در ایتالیا؛ بازسازی صحنۀ تولد حضرت عیسی با حجاب جالب حضرت مریم