مسجد تاریخانه، سند افتخار و ماندگار مردم دیار دامغان است/حفاظت و صیانت از مسجد تاریخانه دامغان وظیفه همگان است