روستای بیابانک سرخه به منطقه ویژه گردشگری تبدیل می شود