طرح میقات الرضا در 4 بقعه متبرکه شهرستان های گرمسار و آرادان اجرا می شود