دولت از بیان کدام حقیقت در کلام این حقیر هراس دارد