غیرت شیر زنان قشقایی از برخی روشنفکران مرد بیشتر است