ابطال انتخاباتی که مولاوردی خود به شمارش آرای آن پرداخت به چه قیمتی؟