یک خانم را آوردند که قول بدهد امنیت را در منطقه تامین می‌کند!