محبت شاه کلید وحدت است/هدف از انقلاب حضرت امام رسیدن به اوضاع فعلی جامعه ایران بود؟