حصول ازدواج آسان؛ نیازمند عزم رسانه‌ای/ آرامشی که قربانی قید و بندهای تجملاتی می‌شود