آغاز اردوی اسلالوم بانوان/ انتقال اردوی کانوسواران به بوشهر