حضور دختر مایدا چیچیچ با پوشش دختران ایران در تمرین نوجوانان + عکس