وسیله یک گروه زیرزمینی ۳۰۰۰ زن ایزدی از چنگ داعش رها شدند