چرخ خیاطی بانوی هنرمند شاهرودی با حمایت خانواده می چرخد