آزادی یک زندانی محکوم مالی با همت بانوی نیکوکار دامغانی