قاری قرآن کریم؛ در کشور اسلامی ما توجه به قرآن کم است